Diensten

Raamovereenkomsten

Met “strategische relaties” sluiten wij raamovereenkomsten af waarbij vooraf te benoemen diensten tegen een basisvergoeding vrij geleverd worden.

Technisch programma van diensten

Uit overleg met gebruikers kristalliseert Dynatherm de wensen die worden vertaald in een technisch programma van eisen en een ontwerpspecificatie op basis van prestatie eisen. Hierbij wordt gewerkt met per branche gedefinieerde concepten als richtlijn voor het verdere ontwerp.

Ontwerp en prijsvorming

In het ontwerpproces is Dynatherm het technisch geweten van de opdrachtgever. Door te kiezen voor de Dynatherm aanpak worden faalkosten en overlappende werkzaamheden in het proces substantieel teruggebracht. De financiële ruimt die hierdoor voor de klant ontstaat, wordt benut om een belangrijk deel van de gebruikerswensen binnen het traditionele bouwbudget te realiseren.

Door te werken in ketenintegratie worden verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van aannemers en installateurs uitgebreid tot het ontwerpproces zodat partijen al vanaf een heel vroeg stadium verantwoordelijk zijn voor de gewenste prestaties. Dynatherm levert de conceptuele opzet en zorgt in samenwerking met de uitvoerende partijen voor de verdere uitwerking.

Assistentie directievoering

Ook in het bouw- en beheerproces is Dynatherm het technisch geweten van de opdrachtgever. Door te werken in ketenintegratie zijn aannemers en installateurs al vanaf een heel vroeg stadium verantwoordelijk voor de gewenste prestaties. De inhoud hiervan toetsen en het bieden van ondersteuning aan de directievoerder zijn in deze fase de belangrijkste taken voor Dynatherm.

Dynatherm vindt het belangrijk om voor de start van de uitvoering zorg te dragen voor een goede overdracht tussen adviseurs, architect, constructeur en de uitvoerende partijen. Belangrijk hierbij is dat de uitvoerende partijen een duidelijk beeld krijgen over o.a. de gestelde ambities, de installatieconcepten, de gemaakte afspraken, het verloop van het ontwerpproces en de bijzonderheden van een project. De uitvoerende partijen moeten goed geïnformeerd van start kunnen gaan.

Oplevering en nazorg

Het controleren van de geleverde prestaties, de financiële afronding, het borgen van garanties, onderhoudsverplichtingen en het adviseren van de toekomstige gebruikers over bediening en onderhoud, zomaar een aantal belangrijke zaken die geregeld moeten worden. Dynatherm organiseert dit samen met de uitvoerende partijen.

Dynatherm vindt kwaliteits- en prestatieborging op langer termijn belangrijk. Daarnaast kan goed energiemanagement ook leiden tot kostenbesparingen en, niet minder belangrijk, een verminderde uitstoot van broeikasgassen.
De fase nazorg kan veel opleveren, zoals:

  • Het controlen of de gestelde prestaties worden gehaald
  • Het optimaliseren van het gebruik van het gebouw en de installaties
  • Het bewustworden van de energieverbruiken
  • Het besparen van energie en het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen
  • Het ontwikkelen van kennis over het gebruik en onderhoud van het gebouw en de installaties
  • Het leveren van input voor nieuwe ontwerptrajecten

is ethereum mining worth itbest free grammar checkeressay writers