Privacy

Dynatherm heeft in het kader van de privacywetgeving de eigen visie op omgang met uw gegevens verwoord in een Privacyverklaring zoals hieronder weerggeven:

Privacyverklaring Dynatherm

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Dynatherm geleverde diensten.

Dynatherm, gevestigd Veilingweg 2, 5301 KM te Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dynatherm verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Dynatherm van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Dynatherm in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  Voorletters en achternaam

  Geslacht

  Geboortedatum

  Bedrijfsnaam

  Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

  Telefoonnummer (mobiel of vast)

  E-mailadres

  Bankgegevens

Verwerkt Dynatherm ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Dynatherm verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Dynatherm, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

  Om diensten bij u af te leveren.

Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Dynatherm. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over lopende en nieuwe activiteiten van Dynatherm. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dynatherm gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Dynatherm zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Dynatherm zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Dynatherm verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Dynatherm gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@dynatherm.nl.

Beveiliging
Dynatherm hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Dynatherm heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Dynatherm toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Dynatherm gebruik maakt van de diensten van derden, zal Dynatherm in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Dynatherm u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@dynatherm.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@dynatherm.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 1 mei 2018.


 • Privacy statement

Download dit document

Vul hieronder uw gegevens in en u kunt dit document direct downloaden.

Naam (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoon (verplicht)


×Op zoek naar iets anders? Neem contact met ons op en laat het ons weten. Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën en samenwerkingen.